HNX30 193,25 -1,22 -0,63
HNX30TRI 251,10 -1,58 -0,63
Xây dựng 124,20 -0,93 -0,74
Tài chính 188,32 -1,27 -0,67
HNX Index 105,92 -0,73 -0,69
Large 161,87 -1,21 -0,74
Công nghiệp 186,10 -0,54 -0,29
Mid/Small 152,28 -0,67 -0,44
UPCoM Index 53,06 -0,40 -0,75
UPCOM Large Index 85,49 -0,84 -0,97
UPCOM Medium Index 114,76 -0,39 -0,34
UPCOM Small Index 101,79 0,00 0,00
VNX50 1.432,64 -20,01 -1,38
VNX Allshare 1.320,59 -16,89 -1,26
Dữ liệu được cung cấp với độ trễ 15 phút Xem tiếp >> Xem tiếp >>