HNX30 184,48 3,00 1,65
HNX30TRI 239,29 3,89 1,65
Xây dựng 119,40 1,18 1,00
Tài chính 186,79 4,40 2,41
HNX Index 103,01 2,00 1,98
Large 156,64 3,73 2,44
Công nghiệp 192,33 0,17 0,09
Mid/Small 151,51 -0,06 -0,04
UPCoM Index 52,01 0,76 1,49
UPCOM Large Index 83,95 1,73 2,10
UPCOM Medium Index 110,57 -0,25 -0,23
UPCOM Small Index 101,14 0,05 0,05
VNX50 1.362,31 2,69 0,20
VNX Allshare 1.261,98 2,43 0,19
Dữ liệu được cung cấp với độ trễ 15 phút Xem tiếp >> Xem tiếp >>