HNX30 195,30 -6,50 -3,22
HNX30TRI 248,73 -8,28 -3,22
Xây dựng 121,12 -3,32 -2,66
Tài chính 192,66 -3,71 -1,89
HNX Index 110,58 -2,47 -2,18
Large 168,62 -4,03 -2,34
Công nghiệp 185,36 -3,85 -2,03
Mid/Small 161,04 -2,58 -1,58
UPCoM Index 51,68 -0,88 -1,67
UPCOM Large Index 83,88 -1,37 -1,61
UPCOM Medium Index 112,19 -2,79 -2,43
UPCOM Small Index 96,98 -0,89 -0,90
VNX50 1.470,62 -43,18 -2,85
VNX Allshare 1.346,45 -38,25 -2,76
Dữ liệu được cung cấp với độ trễ 15 phút Xem tiếp >> Xem tiếp >>