Chỉ số Ngành
  • Chỉ số
Ngày cơ sở 02/12/2013
Điểm cơ sở 100
Ngày Giao dịch 20/07/2018
Giá trị 117,62
Thay đổi (theo điểm) -0,06
% thay đổi -0,05
Giá trị vốn hóa của rổ chỉ số (nghìn đồng) 7.091.166.411,57
Giá trị cao nhất trong 52 tuần 162,25 (Ngày 04/12/2017)
Giá trị thấp nhất trong 52 tuần 111,06 (Ngày 11/07/2018)