Chỉ số Ngành
  • Chỉ số
Ngày cơ sở 02/12/2013
Điểm cơ sở 100
Ngày Giao dịch 21/03/2018
Giá trị 145,30
Thay đổi (theo điểm) -0,66
% thay đổi -0,46
Giá trị vốn hóa của rổ chỉ số (nghìn đồng) 8.320.268.994,53
Giá trị cao nhất trong 52 tuần 162,25 (Ngày 04/12/2017)
Giá trị thấp nhất trong 52 tuần 133,12 (Ngày 25/04/2017)