Chỉ số Quy mô
  • Chỉ số
Ngày cơ sở 02/12/2013
Điểm cơ sở 100
Ngày Giao dịch 20/07/2018
Giá trị 163,49
Thay đổi (theo điểm) 3,59
% thay đổi 2,24
Giá trị vốn hóa của rổ chỉ số (nghìn đồng) 87.200.272.345,85
Giá trị cao nhất trong 52 tuần 218,95 (Ngày 06/04/2018)
Giá trị thấp nhất trong 52 tuần 140,28 (Ngày 24/07/2017)