Chỉ số Quy mô
  • Chỉ số
Ngày cơ sở 02/12/2013
Điểm cơ sở 100
Ngày Giao dịch 21/03/2018
Giá trị 213,64
Thay đổi (theo điểm) -1,07
% thay đổi -0,5
Giá trị vốn hóa của rổ chỉ số (nghìn đồng) 103.750.449.421,01
Giá trị cao nhất trong 52 tuần 214,71 (Ngày 20/03/2018)
Giá trị thấp nhất trong 52 tuần 126,72 (Ngày 25/04/2017)