Chỉ số Tổng thu nhập
  • Chỉ số
Ngày cơ sở 03/01/2012
Điểm cơ sở 100
Ngày Giao dịch 21/03/2018
Giá trị 326,66
Thay đổi (theo điểm) -0,85
% thay đổi -0,26
Giá trị vốn hóa của rổ chỉ số (nghìn đồng) 50.083.735.887,01
Giá trị cao nhất trong 52 tuần 327,51 (Ngày 20/03/2018)
Giá trị thấp nhất trong 52 tuần 199,62 (Ngày 07/04/2017)