Chỉ số Tổng hợp
  • Chỉ số
Ngày cơ sở 14/07/2005
Điểm cơ sở 100
Ngày Giao dịch 21/03/2018
Giá trị 134,59
Thay đổi (theo điểm) -0,69
% thay đổi -0,51
Giá trị vốn hóa của rổ chỉ số (nghìn đồng) 127.632.980.621,17
Giá trị cao nhất trong 52 tuần 135,28 (Ngày 20/03/2018)
Giá trị thấp nhất trong 52 tuần 87,86 (Ngày 25/04/2017)