Chỉ số Tổng hợp
  • Chỉ số
Ngày cơ sở 14/07/2005
Điểm cơ sở 100
Ngày Giao dịch 20/07/2018
Giá trị 107,62
Thay đổi (theo điểm) 2,03
% thay đổi 1,93
Giá trị vốn hóa của rổ chỉ số (nghìn đồng) 106.763.061.625,46
Giá trị cao nhất trong 52 tuần 138,02 (Ngày 06/04/2018)
Giá trị thấp nhất trong 52 tuần 96,39 (Ngày 05/07/2018)