Chỉ số Top
  • Chỉ số
Ngày cơ sở 03/01/2012
Điểm cơ sở 100
Ngày Giao dịch 21/03/2018
Giá trị 259,88
Thay đổi (theo điểm) 0,17
% thay đổi 0,07
Giá trị vốn hóa của rổ chỉ số (nghìn đồng) 50.083.735.887,01
Giá trị cao nhất trong 52 tuần 259,71 (Ngày 20/03/2018)
Giá trị thấp nhất trong 52 tuần 163,44 (Ngày 07/04/2017)