Đường cong lợi suất
  • Ngày thanh toán
Kỳ hạn còn lại Lợi suất giao ngay
3 tháng 2,1518687961
6 tháng 2,2078599954
1 năm 2,3055167706
2 năm 2,4762606040
3 năm 2,6484018546
5 năm 3,0419439483
7 năm 3,4768757826
10 năm 4,1009356188
15 năm 4,8942558115
20 năm 5,3995932439
    Tổng số 10 bản ghi