Đường cong lợi suất
  • Ngày thanh toán
Kỳ hạn còn lại Lợi suất giao ngay
3 tháng 2,3051784290
6 tháng 2,2545391882
9 tháng 2,4396209098
1 năm 2,5851574921
2 năm 2,8608412839
3 năm 3,1001729645
5 năm 3,6847020349
7 năm 4,2362241866
10 năm 4,8553446530
15 năm 5,4553921474
20 năm 5,7765172108
    Tổng số 11 bản ghi