Thống kê giao dịch
STT Ngày Thống kê giao dịch Outright Thống kê giao dịch Repos Thống kê Quy mô giao dịch Thống kê Biến động lợi suất
Theo mã TP Theo kỳ hạn còn lại Theo NĐT Theo KHMBL Theo NĐT
1 20/07/2018
2 19/07/2018
3 18/07/2018
4 17/07/2018
5 16/07/2018
6 13/07/2018
7 12/07/2018
8 11/07/2018
9 10/07/2018
10 09/07/2018
11 06/07/2018
12 05/07/2018
13 04/07/2018
14 03/07/2018
15 02/07/2018